logo

Tel.: (8 41) 37 75 24

Mob.: +370 620 91 225

Ringuvos g. 4, Voveriškių k.,

Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių raj.

Projektinė veikla

 

PROGRAMOS „ERASMUS+“ PROJEKTO NR. 2021-1-LT01-KA122-SCH-000014095 „ĮTRAUKUSIS UGDYMAS: NUO IŠŠŪKIO LINK GALIMYBĖS“ ĮGYVENDINIMO GRUPĖS NARIŲ SUKURTOMIS GAIRĖMIS „UGDOMOSIOS APLINKOS, PALANKIOS ĮTRAUKIOJO UGDYMO NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMUI, KŪRIMAS“

 

„ERASMUS+“ 1 PAGRINDINIO VEIKSMO BENDROJO UGDYMO MOBILUMO PROJEKTAS SU DAUGIAU KAIP VIENU DOTACIJOS GAVĖJU NR. 2022-1-LT01-KA121-SCH-000062452 ĮGYVENDINANT „ERASMUS+“ AKREDITACIJĄ NR. 2021-1-LT01-KA120-SCH-00

0047098

 

 

PROJEKTAS „IKIMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS TOBULINIMAS, DIEGIANT IKT TECHNOLOGIJAS IR STEAM METODUS“

Projekto vykdymo laikas nuo 2019-10 mėn. iki 2021- 10 mėn.

Projekto dalyviai: – Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokykla; – Kelmės rajono Tytuvėnų vaikų lopšelis-darželis; – Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija; – Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis“ ir Šiaulių r. Voveriškių mokykla.

Projekto tikslas: pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, skatinant pokyčius projekte dalyvaujančių mokymo įstaigų veikloje.

Ugdymo kokybės gerinimo idėja grindžiama JAV ikimokyklinio ugdymo įstaigose taikoma metodika „Prie-K for All’s“, kuri skatina vaikų matematinio ir gamtamokslinio raštingumo ugdymą, naujas žinias perteikiant žaidimų būdu. Jau parengta ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų aplinkos pažinimo ir skaičiavimo gebėjimų ugdymo, integruojant IKT technologijas, STEAM metodus bei lauko pedagogikos principus metodinė medžiaga. Pedagogai mokymų metu supažindinami su parengtos metodinės medžiagos praktinio taikymo galimybėmis. Praktiškai įgyvendinamos metodinėje medžiagoje pateiktos metodinės rekomendacijos, koreguojamas mokyklos veiklos tobulinimo veiksmų planas, atnaujinamas ugdymo turinys pagal mokyklos poreikius bei strateginius tikslus.

Numatomas rezultatas: mokykla atnaujins ugdymo turinį ir įdiegs naują ugdymo proceso organizavimo modelį, skatinantį vaikų matematinį ir gamtamokslinį raštingumą bei vaikų tiriamosios ir kūrybinės technologinės veiklos gebėjimus integruojant IKT technologijas, STEAM metodus ir lauko pedagogikos principus.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

     Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektas LECTIO DE VIA/Skaitymo kelias 2017-2020
Projekto „LECTIO DE VIA/Skaitymo kelias“ tikslas – tobulinti 7–8 klasių mokinių skaitymo įgūdžius parengiant lietuvių kalbos ir kitų mokomųjų dalykų (matematikos, istorijos, geografijos, biologijos, fizikos, chemijos) integruotų pamokų ciklus.

Projektas “Lectio de Via / Skaitymo kelias

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
Šiaulių r. Voveriškių mokykla dalyvauja įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Projektas „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“

Šiaulių r. Voveriškių mokykla 2017–2020 m. dalyvauja ES projekte „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Projekto tikslas didinti mokyklos veiklos efektyvumą modernizuojant gamtos ir technologinių mokymo(si) aplinką. Į mokyklą jau atkeliavo ne vieną tūkstantį kainuojančios mokymo priemonės, ugdymo procesas tampa dar kokybiškesnis, labiau įtraukiantis mokinius.

Projekto metu 1–4 bei 5-8 klasių mokiniai aprūpinami gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonėmis bei įrangos komplektais.

Projekto įgyvendinimas prisideda prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didina mokyklos veiklos efektyvumą.

Nuoširdžiai džiaugiamės, kad šių metų mokyklos 4 klasės mokinių pasaulio pažinimo, o 6 ir 8 klasių gamtos ir socialinių mokslų nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai lenkia ne tik šalies vidurkį, bet ir didmiesčių mokyklų mokinių pasiekimus.